அசேதன இரசாயனம் (சி. தில்லைநாதன்)

From நூலகம்
அசேதன இரசாயனம் (சி. தில்லைநாதன்)
2571.JPG
Noolaham No. 2571
Author தில்லைநாதன், சி.
Category இரசாயனவியல்
Language தமிழ்
Publisher Sasko Publication
Edition 1999
Pages viii + 136

To Read

Contents

 • அணிந்துரை - க.மோகனதாஸ்
 • நூன்முகம் - எஸ்.தில்லைநாதன்
 • Contents
 • S - தொகுப்பு மூலங்கள்
 • இரண்டாம் மூன்றாம் ஆவர்த்தன போக்குகள்
 • P - தொகுப்பு மூலங்கள்
 • கூட்டம் IVA
 • கூட்டம் VA
 • கூட்டம் VIA - Chalcogens
 • கூட்டம் VII A - Halogens
 • பூச்சிய கூட்டம் அல்லது கூட்டம் VIIA
 • ஐதரசன்
 • d - தொகுப்பு மூலங்கள்
 • பிழைதிருத்தம்