அல்லாஹ்விடம் முறையீடும் பதிலும் (அல்லாமா இக்பாலின் ஷிக்வா ஜவாபே ஷிக்வா)

From நூலகம்