கதா காலம்

From நூலகம்
கதா காலம்
1528.JPG
Noolaham No. 1528
Author தேவகாந்தன்
Category தமிழ் நாவல்கள்
Language தமிழ்
Publisher காலம் வெளியீடு
Edition 2005
Pages 160

To Read

Contents

 • உரை 1 - எஸ்.ரஞ்சகுமார்
 • உரை 2 - தேவகாந்தன்
 • இந்திய உப கண்டம் வட திசைத் தேசமொன்றின் ஒரு நகர் (முற்காலம்)
 • உப கண்டத்தின் தென்மேல் புற தேசமொன்று சிறு கிராமம்
 • அத்தினாபுர அரண்மனையின் கலாமண்டபம் - (கதை நிகழ் - காலம்)
 • உப கண்டம் - வடகீழ்த் திசையின் இன்னோர் தேசம் (இடைக்காலம்)
 • உப கண்டத்தின் கீழ்ப் புறத் தேசமொன்று (முற்காலம்)
 • அதே தேசம் - அதே இடம் (அதே காலம்)
 • உப கண்டம் வட புறத்தின் அதே தேசம் (அதே இடம்)
 • இலங்கை கிழக்கு மாகாணம் (நவீன காலம்)
 • உப கண்டத்தின் வடமேல் புற தேசமொன்று (இடைக்காலம்)
 • இலங்கை வடபகுதியில் தென்மராட்சி (நவீனகாலம்)