சிறீலலிதா சஹஸ்ரநாமார்ச்சனை திரிசதி நாமார்ச்சனை அஷ்டோத்ர நாமாவளி

From நூலகம்