பண்டைய ஈழம் 1

From நூலகம்
பண்டைய ஈழம் 1
4495.JPG
Noolaham No. 4495
Author நடராசா, வே. க.
Category இலங்கை வரலாறு
Language தமிழ்
Publisher சேது நூலகம்
Edition 1969
Pages 231

To Read


Contents

 • நூன்முகம்
 • பதிப்பாளர் குறிப்பு
 • படங்களின் அட்டவணை
 • இலங்கை வரலாற்று மூலங்கள்
 • இலங்கை வரலாற்றின் புவியியற் பின்னணி
 • இலங்கைக்கு ஆரியர் வருகையும், அவர்களது குடியேற்றங்களும்
 • பௌத்தம் பரவுமுன் இலங்கை: அனுராதபுரத்தின் எழுச்சி
 • பௌத்தத்தின் தோற்றமும், வளர்ச்சியும்: இலங்கைக்கு பௌத்தம் பரவல்
 • துட்டகாமணியும், இலங்கையின் விடுதலையும்
 • துட்டகாமணியின் பின்னோரும் சமய விருத்திகளும்
 • முதலாம் இலம்பகண்ண மரபினரின் ஆட்சி: மகாயான பௌத்தம் பரவுதல்
 • சிறீமேகவண்ணனும் பின்னோரும்: குப்தப் பண்பாட்டின் செல்வாக்கு
 • மோரி மரபினர் தாதுசேனனும் காசியப்பனும்
 • இலம்பகண்ணரும் மோரியரும் ஒரு நூற்றாண்டுகால அமைதி
 • அரசுரிமைப் போட்டிகளும் உள்நாட்டுப் போர்களும் தமிழர் செல்வாக்கு பரவுதல்
 • மானவர்மன் மரபினரின் ஆட்சி: பாண்டியத் தொடர்புகள்
 • சோழரின் எழுச்சியும் அனுராதபுரத்தின் வீழ்ச்சியும்
 • அனுராதபுரகாலப் பண்பாடு I: அரசியல், சமூக, பொருளியல் நிலமைகள்
 • அனுராதபுரகாலப் பண்பாடு II: சமய, கலை வளர்ச்சிகள்