பொருளியல் நோக்கு 1990.05

From நூலகம்
பொருளியல் நோக்கு 1990.05
7735.JPG
Noolaham No. 7735
Issue மே 1990
Cycle இருமாத இதழ்
Editor -
Language தமிழ்
Pages 37

To Read

Contents

 • கண்ணோட்டம்
 • அறிமுகம்: கலாசார காவல் மனப்பான்மை - திசரணி குணசேகர
 • பொருளாதாரமும் கலாசாரமும்: கலாசாரங்களுக்கிடையிலான உறவாடல் - ஏ.ஜே.குணவர்தன
 • தேசிய சித்தாந்தம்
 • அந்நியர்கள்
 • தேசிய சிந்தனை விவாதத்தின் வரலாறும் அரசியலும் - தயான் ஜயதிலக
 • தொண்ணூறுகளில் நமது இளைஞர்களுக்கான கலாசாரம் - அஜித் சமரநாயக்க
 • சுயசார்பு: ஒரு காலாவதியான கருதுகோள்
 • தமிழ் பண்பாட்டின் மீள் கண்டுபிடிப்பும் நவீனவாக்கமும் மேற்குலகின் பங்கும் பணியும் - பேராசிரியர் கார்த்திகேசு சிவத்தம்பி
 • சீனி உற்பத்தியில் சுயதேவைப் பூர்த்தி ஆராய்ச்சியின் பங்கு - எம்.டி.என்.ஒஸடின்
 • இலங்கையில் உள்நாட்டு மூலவளங்களை திரட்டுவது தொடர்பான பிரச்சினைகள் - டப்.ஏ.விஜேவர்தன
 • சென்மதி நிலுவை: கருத்து 'கோட்பாடு' இலங்கை அனுபவம் - டப்.ஹெட்டியாரச்சி
 • நிதி: வட்டி வீதங்களும் பணச்சந்தையும்