பொருளியல் நோக்கு 2001.07-08

From நூலகம்
Revision as of 13:59, 25 November 2017 by OCRBot (talk | contribs)
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
பொருளியல் நோக்கு 2001.07-08
10934.JPG
Noolaham No. 10934
Issue ஆடி - ஆவணி 2001
Cycle இருமாத இதழ்
Editor -
Language தமிழ்
Pages 32

To Read

Contents

  • நிகழ்ச்சிக் குறிப்பேடு
  • தேயிலைக் கைத்தொழிலின் வளர்ச்சி இலங்கையின் அனுபவம்
  • இலங்கை தேயிலை பயிர்த் துறை குறித்த ஒரு சுருக்கமான நோக்கு: 1995 - 1999 - கலாநிதி புத்தி மாரம்பே
  • 2002 இல் தேயிலை வர்த்தகம் - ஒரு மீள்பார்வை - கிமந்த ஜயசிங்க
  • தேயிலைக் கைத்தொழில் ஊழியம் மற்றும் தொழிலாளர் நிலை - பி.சிவராம்
  • ரூபாவின் பெறுமதியிறக்கமும் தேயிலைக் கைத்தொழிலும் - பி.சிவராம்
  • தேயிலைத் துறையின் செயலாற்றுகை சில அண்மைக் கால போக்குகள் - டப்.ஜீ.எஸ்.வைத்தியநாத
  • தேயிலை: ஏற்றுமதி பன்முகப்படுத்தலும் சர்வதேச சந்தை அமைப்பும் - ஏ.எச்.டி.அல்விஸ்
  • தேயிலைப் பெருந்தோட்டங்களில் முகாமைத்துவ அமைப்பில் அறிமுகம் செய்து வைக்கப்பட்டிருக்கும் மாற்றங்கள் தேறிய தாக்கமும் முக்கியமான பிரச்சினைகளும் - கலாநிதி காமினி ஹிட்டிநாயக்க
  • தேயிலை ஆராய்ச்சி சாதனைகளும் போக்குகளும் - டப்.டப்.டி.மொடர்