வலைவாசல்:அரியாலை

From நூலகம்
அறிமுகம்

அரியாலை ஊர் ஆவணப்படுத்தல் நிகழ்ச்சித்திட்டமானது நூலக நிறுவனத்தின் வீயூகதிட்டத்துக்கமைய அடையாளங்காணப்பட்ட முன்னெடுப்பு. ஒரு ஊர் தொடர்பான பல்வேறு தகவல் வளங்களை, தரவுகளை சேகரித்து, பாதுகாத்து, காட்சிப்படுத்தி அந்த ஊர் தொடர்பான கல்விசார் மற்றும் சமூகம் சார் ஆய்வுகளுக்கு உதவுவதுடன் பண்பாட்டு வளர்ச்சிக்கும் உதவுதல் இந்தச் செயற்திட்டத்தின் நோக்கமாகும்.

நூல்கள்: 10 மலர்கள்: 31 ஆளுமைகள்: 45 அமைப்புகள்: 1 படங்கள்:315 வாய்மொழி வரலாறு:38
நூல்கள்
மலர்கள்


மேலும்...

ஆளுமைகள்
அமைப்புகள்
பல்லூடக ஆவணகத்தில் அரியாலை தொடர்பான மேலதிக ஆவணங்கள்
அனுசரணையாளர்
Ariyalai-Makkal-Manram-Norway-1.jpg

அரியாலை ஊர் ஆவணப்படுத்தல் நிகழ்ச்சித்திட்டமானது அரியாலை ஊர் தொடர்பான பல்வேறு தகவல் வளங்களை, தரவுகளை சேகரித்து, பாதுகாத்து, காட்சிப்படுத்தி அந்த ஊர் தொடர்பான கல்விசார் மற்றும் சமூகம் சார் ஆய்வுகளுக்கு உதவுவதுடன் பண்பாட்டு வளர்ச்சிக்கும் உதவும் வகையில் அரியாலை மக்கள் மன்றம் - நோர்வே இன் அனுசரணையுடன் மேற்க்கொள்ளப்பட்டது.


Type of Documents : Project Noolaham [79,858] Multimedia Archive [28,644]

Information Resource Type : Books [10,650] Magazines [12,450] Newspapers [49,507] Pamphlets [827] சிறப்பு மலர்கள் [5,003] நினைவு மலர்கள் [1,421]

Categories : Authors [4,138] Publishers [3,386] Year of Publication [148]

Reference Resources : Organizations [1,705] People [3,044]

Information Access Entry Points : Key Words [89] Portals [25]

Special Collections : Muslim Archive [1,129] | Upcountry Archive [485] | Women Archive [433]

Sister Projects : Pallikoodam - Open Educational Resources [4,390] | Project Vaasihasaalai [58] |

Special Collections : Project Kilinochchi Documentation [27]

Sister Projects : Project Evelyn Ratnam [276] | Project Ariyalai [47] | Caste in Sri Lanka [76] | Early Tamil Works [336] | Uthayan [6,721]