ஈழ நாட்டுப் பிரயாணம்

From நூலகம்
ஈழ நாட்டுப் பிரயாணம்
4299.JPG
Noolaham No. 4299
Author -
Category அனுபவக் கட்டுரைகள்
Language தமிழ்
Publisher பாரதி பதிப்பகம்
Edition 1959
Pages 272

To Read

Contents

 • முன்னுரை - க.குணராசா
 • உசாத்துணை நூல்கள்
 • தேசப்படங்கள்
 • இலங்கையின் இடவிளக்கவியற் படங்கள்
 • சமவுயரக்கோட்டு வடிவங்கள்
 • குறுக்குப் பக்கப் பார்வை வரைதல்
 • படங்களை சுருக்குதலும் பெருக்குதலும்
 • சாய்வு விகிதமும் சாய்வுப் பாகுபாடும்
 • திண்ம விளக்கப்படங்கள்
 • உயரம் தரும் நிழற்றுமுறையும் உயரமானியியல் நிகழ்ந்தவரையமும்
 • புவியியல் நிலத்தோற்றம்
 • பயிற்சிகள்
 • பயிற்சிகள்
 • புவியியல் நிலத்தோற்றத்தை அமைத்தல்