கட்டிட, சிற்ப, ஓவிய கைவண்ணக் கலைகள்: சித்திரம் (வரலாறு)

From நூலகம்