நிறுவனம்:கிளி/ தர்மபுரம் இலக்கம் 01 அரசினர் தமிழ் கலவன் பாடசாலை

From நூலகம்
Name கிளி/ தர்மபுரம் இலக்கம் 01 அரசினர் தமிழ் கலவன் பாடசாலை
Category பாடசாலை
Country இலங்கை
District கிளிநொச்சி
Place
Address தர்மபுரம், பரந்தன், கிளிநொச்சி
Telephone 021-320-8217
Email
Website www.kilithno1.sch.lk