நிறுவனம்:கிழக்குப் பல்கலைக்கழகம்

From நூலகம்
Name கிழக்குப் பல்கலைக்கழகம்
Category பல்கலைக்கழகம்
Country இலங்கை
District மட்டக்களப்பு
Place
Address கிழக்குப் பல்கலைக்கழகம், வந்தாறுமூலை, மட்டக்களப்பு
Telephone 0094 65-2240490,0094 2240590
Email reception@esn.ac.lk
Website http://www.esn.ac.lk/