வலைவாசல்:பெண்ணியம்/அறிமுகம்

From நூலகம்
428px-Womanpower logo.svg.png


இலங்கைத் தமிழ் பேசும் பெண்களின் குரல்களை, கதைகளை, வாழ்வியலை, சவால்களை, பங்களிப்புக்களை, சாதனைகளை, வரலாறுகளை ஆவணப்படுத்தி அனைவரோடும் பகிர்ந்து பெண்களின் எழுச்சிக்கு வலுவூட்டல் என்பது இந்தச் செயற்திட்டத்தின் தொலைநோக்கு ஆகும். இச் செயற்திட்டம் ஊடாக இலங்கைத் தமிழ் பேசும் சமூகங்களின் பெண்கள் தொடர்பான எழுத்தாவணங்கள், வாய்மொழி வரலாறுகள், வாழ்க்கை வரலாறுகள், பெண்கள் தொடர்பான கற்றல், கற்பித்தல், ஆய்வுப் பணிகள் ஆகியவற்றை ஆவணப்படுத்தலே இத்திட்டமாகும்.

நூல்கள்: 240 இதழ்கள்: 296 பிரசுரங்கள்:24 ஆளுமைகள்:777

Total : 105,784 | Total : 3,204,122

Type of Documents : Project Noolaham [86,505] Multimedia Archive [19,343] சுவடிகள் [15]

Information Resource Type : Books [11,760] Magazines [13,280] Newspapers [53,303] Pamphlets [1,125] சிறப்பு மலர்கள் [5,516] நினைவு மலர்கள் [1,513]

Categories : Authors [4,874] Publishers [4,171] Year of Publication [185]

Reference Resources : Organizations [1,705] People [3,157]

Information Access Entry Points : Key Words [91] Portals [25]

Special Collections : Muslim Archive [1655] | Upcountry Archive [748] | Women Archive [1337]

Sister Projects : Pallikoodam - Open Educational Resources [7,476] | Project Vaasihasaalai [58] | Early Tamil Works [446] |

Special Collections : Project Kilinochchi Documentation [708]

Sister Projects : Project Evelyn Ratnam [913] | Caste in Sri Lanka [96] | Uthayan [8,164] Jaffna Prostestant Documentation [100]