ஈழமண்டலத் தேவாரமும் கதிர்காமத் திருப்புகழும்

From நூலகம்