நீதியைக் கடைப்பிடியுங்கள் மானிட உயிரினைப் பேணுங்கள்

From நூலகம்