வார்ப்புரு:Robelbox/pad

From நூலகம்

padding-top:0.25em; padding-bottom:0.2em; padding-left:0.5em; padding-right:0.5em;