கல்வியில் அளவீடும் மதிப்பீடும்

நூலகம் இல் இருந்து
தாவிச் செல்ல:வழிசெலுத்தல், தேடுக
கல்வியில் அளவீடும் மதிப்பீடும்
78979.JPG
நூலக எண் 78979
ஆசிரியர் சின்னத்தம்பி, க.
நூல் வகை கல்வியியல்
மொழி தமிழ்
வெளியீட்டாளர் -
வெளியீட்டாண்டு 1986
பக்கங்கள் 224

வாசிக்க

உள்ளடக்கம்

 • முன்னுரை – க. சின்னத்தம்பி
 • அளவீடும் மதிப்பீடும்
  • அளவீட்டின் பிரதான இயல்புகள்
  • அளவீட்டில் வழுக்கள்
  • நியமம் சார் அளவீடுகளும் நியதி சார் அளவீடுகளும்
  • மதிப்பீட்டின் பிரதான இயல்புகள்
  • கல்வி மதிப்பீட்டின் பயன்கள்
  • மதிப்பீட்டு வகைகள்
  • மதிப்பீடு செய்யப்படும் துறைகள்
  • மதிப்பீட்டுக் கருவிகளின் வகைகள்
 • அளவீட்டில் கல்வி இலக்குகள்
  • கல்வி இலக்குகளை வரையறை செய்தலின் அவசியம்
  • கல்வி இலக்குகளின் வகைகள்
  • போதனை இலக்குகள்
  • கல்வி இலக்குகளைக் குறிப்பிடுதல்
  • கல்வி இலக்குகளின் பகுப்பியல்
  • அறிவு சார் ஆட்சிக் கல்வி இலக்குகளின் பகுப்பியல்
  • எழுச்சி சார் ஆட்சிக் கல்வி இலக்குகளின் பகுப்பியல்
  • உள இயக்கம் சார் ஆட்சிக் கல்வி இலக்குகளின் பகுப்பியல்
  • பகுப்பியலின் பயன்கள்
  • விடயத் திறன் அட்டவணைகள்
 • அளவீடு கருவியின் இயல்பிகள்
  • நம்பகம்
  • நம்பகத்தைத் துணிதல்
  • சோதனை – மறு சோதனை முறை
  • சமவலு அமைப்பு முறை
  • இரு பாதி முறை
  • கூடர் – றிட்சாட்சன் முறை
  • அளவீட்டு வழுக்களும் நம்பகமும்
  • நம்பகத்தில் செல்வாக்கு செலுத்தும் காரணிகள்
  • தகுதி
  • தகுதியைத் துணிதல்
  • உள்ளடக்கத் தகுதி
  • அமைப்புத் தகுதி
  • முன்னறி தகுதி
  • உடன்பெறு தகுதி
 • கட்டுரை அடைவுச் சோதனைகள்
  • அடைவுச் சோதனைகள்
  • சோதனை வகைகள்
  • வாய்மொழி சோதனைகள்
  • கட்டுரைச் சோதனைகள்
  • கட்டுரைச் சோதனையின் சிறப்பியல்புகள்
  • கட்டுரைச் சோதனைகளின் குறைபாடுகள்
  • கட்டுரைச் சோதனைகளை அமைத்தல்
  • கட்டுரைச் சோதனைகளுக்கு புள்ளி வழங்குதல்
  • அமைப்புக் கட்டுரை வகை வினா
 • புறவய அடைவுச் சோதனைகள்
  • புறவய சோதனை வகைகள்
  • வழங்கல் வகை வினாக்கள்
  • வழங்கல் வகைச் சோதனை உருப்படிகளை அமைத்தல்
  • தெரிதல் வகை வினாக்கள்
  • இரண்டுள் தெரிதல் வகை வினாக்கள்
  • இரண்டுள் தெரிதல் வகை வினாக்களை அமைத்தல்
  • பொருந்தல் வகை வினாக்கள்
  • பொருந்தல் வகை வினாக்களை அமைத்தல்
  • பலவுள் தெரிவு வகை வினாக்கள்
  • பலவுள் தெரிவு வகை வினாக்களின் சிறப்பியல்புகள்
  • பலவுள் தெரிவு வகை வினாக்களை அமைத்தல்
 • வினையாற்றல் அடைவுச் சோதனைகள்
  • வினையாற்றல் சோதனையின் இயல்புகள்
  • வினையாற்றல் சோதனைகளின் வகைகள்
  • பொருட் சோதனைகள்
  • செயல்முறை சோதனைகள்
  • செயல்முறையின் உற்று நோக்கல் நுட்பங்கள்
  • சம்பவ பதிவேடு
  • சரியீட்டுப் பட்டியல்
  • தர அளவுச் சட்டம்
  • விளைவுச் சோதனைகள்
  • விளைவின் மதிப்பீட்டு நுட்பங்கள்
  • வினையாற்றல் சோதனைகளை அமைத்தல்
 • உளச்சார்பின் அளவீடு
  • உளச்சார்பு சோதனைகளும் அடைவுச் சோதனைகளும்
  • நுண்மதியின் அளவீடு
  • நுண்மதி சோதனைகள்
  • தனியாள் நுண்மதி சோதனைகள்
  • ஸ்ரான்போட் – பீனே அளவுச் சட்டம்
  • நுண்மதி ஈவு
  • உளவயது
  • விலகல் நுண்மதி ஈவு
  • வெக்ஸர் அளவுச் சட்டம்
  • தனியாள் சோதனைகளின் குறைபாடுகள்
  • கூட்ட நுண்மதி சோதனைகள்
  • தனியாள் நுண்மதி சோதனைகளும் கூட்ட நுண்மதி சோதனைகளும்
  • நுண்மதி சோதனையின் பயன்கள்
  • சிறப்பு உளச்சார்புகளின் அளவீடு
  • சிறப்பு உளச்சார்புச் சோதனைகளின் பயன்கள்
 • ஆளுமையின் அளவீடு
  • ஆளுமை என்றால் என்ன?
  • ஆளுமைச் சோதனைகள்
  • சுய அறிக்கை அணுகுமுறைகள்
  • பேட்டி
  • ஆளுமைப் பத்வேடு
  • சுயவிபரப் பதிவேடு
  • கவர்ச்சிப் பட்டியல்
  • மனப்பாங்கு வினாக்கொத்து
  • மனப்பாங்கு அளவுச் சட்டங்கள்
  • புறத்தேற்ற நுண்முறைகள்
  • மைத்தடச் சோதனைகள்
  • சொல்சார் நுட்பங்கள்
  • உருவக வெளிப்பாட்டு நுட்பங்கள்
  • உற்று நோக்கல் அணுகுமுறைகள்
  • தர அளவுச் சட்டம்
  • சம்பவ பதிவேடுகள்
  • சமூகமான நுண்முறைகள்
 • அடைவுச் சோதனைகளைத் தயாரித்தல்
  • சோதனையைத் திட்டமிடல்
  • சோதனையின் நோக்கம்
  • சோதனை வகைகள்
  • பாட உள்ளடக்கமும் இலக்குகளும்
  • புள்ளி வழங்கும் திட்டம்
  • சோதனையைத் தயாரித்தல்
  • சோதனை உருப்படிகளை ஆக்குதல்
  • சோதனை உருப்படிகளை ஒழுங்குபடுத்துதல்
  • புறவயச் சோதனை
  • அறிவுறுத்தல்கள்
  • சோதனையை வழங்குதலும் புள்ளியிடுதலும்
  • சோதனையை நடத்துதல்
  • முன்னோடிச் சோதனை
  • புள்ளி வழங்குதல்
  • சோதனையை மதிப்பிடல்
  • உருப்படிப் பகுப்பாய்வு
  • நியமங்களைப் பெறுதல்
  • வயது நியமங்கள்
  • வகுப்பு நியமங்கள்
  • சமதானங்கள்
  • நியமப் புள்ளிகள்
  • Z - புள்ளிகள்
  • T - புள்ளிகள்
  • நியம ஒன்பதுகள்
 • ஆசிரியர்க்கான அடிப்படைப் புள்ளி விபரவியல்
  • புள்ளிகளை அட்டவணைப்படுத்தல்
  • புள்ளிகளை வரிசைப்படுத்தல்
  • புள்ளிகளைக் கூட்டங்களாக்குதல்
  • மீடிறன் அட்டவணை தயாரித்தல்
  • புள்ளிகளை வரைபாற் குறித்தல்
  • மீடிறன் பல்கோணி
  • மீடிறன் வளையி
  • சதவீதத் திரண் மீடிறன் வளையி
  • வரிசைநிலை
  • சதமான வரிசைநிலை
  • புள்ளித் தொகுதியின் மையப்போக்கின் அளவைகள்
  • ஆகாரம்
  • இடையம்
  • இடை
  • புள்ளித் தொகுதியின் சிதறலின் அளவைகள்
  • புள்ளிகளின் வீச்சு
  • சராசரி விலகல்
  • நியம விலகல்
  • கால்மான விலகல்
  • நியமப் புள்ளிகள்
  • சதமான புள்ளிகள்
  • Z – புள்ளிகள்
  • Z - புள்ளிகள்
  • T - புள்ளிகள்
  • நியம ஒன்பதுகள்
  • செவ்வன் பரம்பல்
  • தொடர்புகளின் அளவைகள்
  • சிதறற் படங்கள்
  • இணைபுக் குணகம்
  • பெருக்கத் திருப்ப இணைபுக் குணகம்
  • வரிசைநிலை இணைபுக் குணகம்
 • கலைச் சொற்கள்
 • துணை நூல்கள்
 • பின்னிணைப்பு
 • விடயச் சுட்டி