தமிழ் இலக்கணத் தொகுப்பு (2008)

நூலகம் இல் இருந்து
தாவிச் செல்ல:வழிசெலுத்தல், தேடுக
தமிழ் இலக்கணத் தொகுப்பு (2008)
71515.JPG
நூலக எண் 71515
ஆசிரியர் றீற்றா பற்றிமாகரன்
நூல் வகை தமிழ் இலக்கணம்
மொழி தமிழ்
வெளியீட்டாளர் காந்தளகம்
வெளியீட்டாண்டு 2008
பக்கங்கள் 116

வாசிக்க

உள்ளடக்கம்

 • பதிப்புரை
 • ஆசிரியருரை
 • எழுத்ததிகாரம்
 • எழுத்துகள் குறித்த சில விளக்கங்கள்
 • உயிர் எழுத்துகள்
 • மெய் எழுத்துகள்
 • உயிர்மெய் எழுத்துகள்
 • ஆயுத எழுத்துகள்
 • உயிர்மெய் எழுத்துகளின் ஓசைகளும் அவற்றிற்கான அடையாளங்களும்
 • தமிழ் எழுத்துகளின் வகையும் தொகையும்
 • உயிர்மெய் எழுத்துகளின் வரிவடிவங்களில் கவனிக்க வேண்டியவை
 • ஒலிகளை விளக்கும் குறியீடுகள்
 • சுட்டெழுத்துகள்
 • வினா எழுத்துகள்
 • சொல்லின் முதலில் வரும் எழுத்துகள்
 • சொல்லின் இறுதியில் வரும் எழுத்துகள்
 • இடைநிலை மெய்மயக்கம்
 • வேற்றுநிலை மெய்மயக்கம்
 • உடனிலை மெய்மயக்கம்
 • போலி – முதற்போலி இடைப்போலி கடைப்போலி
 • எழுத்துகளின் மாத்திரை
 • குற்றியலுகரம்
 • குற்றியலிகரம்
 • முற்றியலுகரம்
 • ஜகாரக் குறுக்கம்
 • ஒளகாரக் குறுக்கம்
 • மகரகீ குறுக்கம்
 • ஆய்தக் குறுக்கம்
 • உயிர் அளபெடை
 • ஒற்றளபெடை
 • சொல்லதிகாரம்
 • சொல் – சொற்பாகுபாடு இயற்சொல் திரிசொல் வடசொல் திசைச்சொல்
 • வழுக்கள் – திணை பால் இடம் காலம் வினா விடை மரபு
 • வழுவமைதி – திணை பால் இடம் காலம் வினா விடை மரபு
 • சொல் வழக்கு – இயல்புவழக்கு தகுதிவழக்கு
 • பதவியல் – பகுசொல் பகாச்சொல்
 • தமிழ் மொழியின் வசன அமைப்பு
 • எழுவாய் பயனிலை செயப்படுபொருள் அடைமொழிகள்
 • தனிவாக்கியம் – தொடர்வாக்கியம்
 • கலப்பு வாக்கியம்
 • கூற்று வாக்கியம்
 • வினா வாக்கியம்
 • வியப்பு வாக்கியம்
 • பெயரியல்
 • சொற்களின் வகைகள்
 • பெயர்ச்சொல்
 • இடுகுறிப் பெயர்
 • காரணப் பெயர்
 • வினையால் அணையும் பெயர்
 • ஆகுபெயர்
 • தொழிற்பெயர்
 • வினையியல்
 • வினைச்சொல்
 • தெரிநிலை வினைமுற்று
 • குறிப்பு வினைமுற்று
 • தன்வினை – பிறவினை
 • உடன்பாடு – எதிர்மறை
 • ஏவல்வினை
 • எதிர்றை வினை
 • வியங்கோள்வினை
 • செய்வினை – செயப்பாட்டுவினை
 • இடைச்சொல்
 • உரிச்சொல்
 • திணை – உயர்திணை அஃறிணை
 • பால் – ஆண்பால் பெண்பால் பலர்பால் ஒன்றன்பால் பலவீன்பால்
 • எண் – ஒருமை பன்மை
 • இடம் – தன்மை முன்னிலை படர்க்கை
 • காலம் – இறந்தகாலம் நிகழ்காலம் எதிர்காலம்
 • பெயரெச்சம் – வினையெச்சம்
 • எதிர்மறை எச்சங்கள்
 • தொகை
 • வேற்றுமைத்தொகை
 • வினைத்தொகை
 • பண்புத்தொகை
 • உம்மைத்தொகை
 • உவமைத்தொகை
 • அன்மொழித்தொகை
 • நிறுத்தற்குறிகள்
 • காற்புள்ளி
 • அரைப்புள்ளி
 • முக்காற்புள்ளி
 • முற்றுப்புள்ளி
 • வினாக்குறி
 • வியப்புக்குறி
 • ஒற்றைமேற்கோட்குறி
 • இரட்டைமேற்கோட்குறி
 • வேற்றுமை
 • வேற்றுமை உருபுகள்
 • முதலாம் இரண்டாம் மூன்றாம் நாலாம் ஜந்தாம் ஆறாம் ஏழாம் எட்டாம் வேற்றுமை
 • தன்மை முன்னிலை படர்க்கைச் சொற்களில் வேற்றுமை
 • புணரியல்
 • புணர்ச்சி
 • இயல்புப் புணர்ச்சி
 • விகாரப்புணர்ச்சி – தோன்றல்விகாரம் திரிதல்விகாரம் கெடுதல்விகாரம்
 • வேற்றுமைப் புணர்ச்சி
 • அல்வழிப்புணர்ச்சி
 • மெய்யும் உயிரும் புணர்தல்
 • மெய்யும் மெய்யும் புணர்தல்
 • உயிரும் உயிரும் புணர்தல்
 • உயிரும் மெய்யும் புணர்தல்
 • லகர ளகர ஈற்றுப் புணர்தல்
 • ழகர ஈற்றுப் புணர்தல்
 • மகர ஈற்றுப் புணர்தல்
 • யகர ரகர ஈற்றுப் புணர்ச்சி
 • அடுக்குத்தொடர்
 • இரட்டைக்கிளவி
 • இணைமொழி
 • மரபுத்தொடர்கள்
 • அன்று – அல்ல வேறுபாடு
 • ஒரு – ஓர் இரு- ஈர் வேறுபாடு
 • தான் – தாம் வேறுபாடு
 • வேண்டும் – வேண்டா – வேண்டும் வேறுபாடு
 • அது – ஆஃது இது – இஃது எது – எஃது வேறுபாடு
 • ஒத்த கருத்துள்ள சொற்கள்
 • எதிர்க் கருத்துள்ள சொற்கள்
 • தொகைச் சொற்கள்
 • உயிர்களுள் வேறுபாடு
 • இளமைப் பெயர்கள்
 • அஃறினை ஆண்பாற் சொற்கள்
 • அஃறிணை பெண்பாற் சொற்கள்
 • விலங்குகளின் ஒலிக்குரிய பெயர்கள்
 • பறவைகளின் ஒலிக்குரிய பெயர்கள்
 • ஒலிவேறுபாடுகள்
 • ரகர றகரச் சொற்கள்
 • லகர ளகரச் சொற்கள்
 • ழகரச் சொற்கள்
 • ணகர னகரச் சொற்கள்
 • நகரச் சொற்கள்