கந்தபுராணம்

From நூலகம்
கந்தபுராணம்
18335.JPG
Noolaham No. 18335
Author கச்சியப்பசிவாசாரியசுவாமிகள்
Category இந்து சமயம்
Language தமிழ்
Publisher வித்தியாநூபாலனயந்திரசாலை‎‎
Edition 1912
Pages 460

To Read

Contents

 • சிவபுராணபடனவிதி
 • சரித்திரச் சுருக்கம்
 • கந்த புராணம்
 • விநாயகர் காப்பு
 • கடவுள் வாழ்த்து
 • அவையடக்கம்
 • ஆற்றுப் படலம்
 • திருநாட்டுப் படலம்
 • திருநகரப் படலம்
 • பாயிரப் படலம்
 • முதலாவது உற்பத்திக் காண்டம்
  • திருக்கைலாசப் படலம்
  • பார்ப்பதிப் படலம்
  • மேருப் படலம்
  • காமதகனப் படலம்
  • மோனநீங்கு படலம்
  • தவங்காண் படலம்
  • மணம்பேசு படலம்
  • வரைபுனை படலம்
  • கணங்கள்செல் படலம்
  • திருக்கல்யாண படலம்
  • திருவவதாரப் படலம்
  • துணைவர்வரு படலம்
  • சரவணப் படலம்
  • திருவிளையாட்டுப் படலம்
  • தகரேறு படலம்
  • அயனைச்சிறைபுரி படலம்
  • அயனைச்சிறை நீக்கு படலம்
  • விடைபெறு படலம்
  • படையெழு படலம்
  • தாரகன்வதை படலம்
  • தேவகிரிப் படலம்
  • அகேந்திரன் மகேந்திரஞ்செல் படலம்
  • வழிநடைப் படலம்
  • குமாரபுரிப் படலம்
  • சுரம்புகு படலம்
  • திருச்செந்திப் படலம்
 • இரண்டாவது அசுர காண்டம்
  • மாயைப் படலம்
  • காசிபன் புலம்புறு படலம்
  • அசுரர்தோற்றுப் படலம்
  • காசிபனுபதேசப் படலம்
  • மார்க்கண்டேயப் படலம்
  • மாயையுபதேசப் படலம்
  • மாயைநீங்கு படலம்
  • அசுரர்யாகப் படலம்
  • வரம்பெறு படலம்
  • சுக்கிரனுபதேசப் படலம்
  • அண்டகோசப் படலம்
  • திக்குவிசயப் படலம்
  • எதிர்கொள் படலம்
  • உருத்திரர்கேள்விப் படலம்
  • நகர்செய் படலம்
  • பட்டாபிடேகப் படலம்
  • அரசுசெய் படலம்
  • தேவரையேவல்கொள் படலம்
  • புதல்வரைப் பெறுபடலம்
  • வில்வலன்வாதாவிப் படலம்
  • இந்திரன்கரந்துறை படலம்
  • விந்தகிரிப் படலம்
  • அகத்தியப் படலம்
  • கிரவுஞ்சப் படலம்
  • விந்தம்பிலம்புகு படலம்
  • வில்வலன்வாதாவிவதைப் படலம்
  • காவிரிநீங்கு படலம்
  • திருக்குற்றாலப் படலம்
  • இந்திரனருச்சனைப் படலம்
  • தேவர்புலம்புறு படலம்
  • அயிராணிசோகப் படலம்
  • மகாசாத்தாப் படலம்
  • இந்திரன் கயிலைசெல் படலம்
  • அசமுகிப் படலம்
  • இந்திராணி மறுதலைப் படலம்
  • மகா காளர் வரு படலம்
  • அசமுகி சோகப் படலம்
  • இந்திரன் மீட்சிப் படலம்
  • சூரனரசிருக்கைப் படலம்
  • அசமுகி நகர்காண் படலம்
  • அசமுகி புலம்புறு படலம்
  • சூரன்றண்டஞ்செய் படலம்
  • அமரர் சிறைபுகு படலம்
 • மூன்றாவது மகேந்திட காண்டம்
  • வீரவாகு கந்தமாதனஞ்செல் படலம்
  • கடல்பாய் படலம்
  • வீரசிங்கன்வதைப் படலம்
  • இலங்கைவீழ் படலம்
  • அதிவீரன் வதைப் படலம்
  • மகேந்திரஞ் செல் படலம்
  • கயமுகன் வதைப் படலம்
  • நகர்புகு படலம்
  • சயந்தன் புலம்புறு படலம்
  • சயந்தன் கனவுகாண் படலம்
  • வீரவாகு சயந்தனை தேற்று படலம்
  • அவைபுகு படலம்
  • சதமுகன் வதைப் படலம்
  • காவலாளர் வதைப் படலம்
  • நகரமி படலம்
  • சகத்திரவாகுகள் வதைப் படலம்
  • வச்சிரவாகு வதைப் படலம்
  • யாளிமுகன் வதைப் படலம்
  • வீரவாகு மீட்சிப் படலம்
  • சூரனகர்புரி படலம்
  • சூரனமைச்சியற் படலம்
 • நான்காவது யுத்த காண்டம்
  • ஏமகூடப் படலம்
  • வரவு- கேள்விப் படலம்
  • முதனுட்பானுகோபன் யுத்தப் படலம்
  • இரண்டா நாட் சூரபன்மன் யுத்தப் படலம்
  • மூன்றா நாட் பானுகோபன் யுத்தப் படலம்
  • நகர்புகு படலம்
  • இரணியன் யுத்தப் படலம்
  • அக்கினிமுகாசுரன் வதைப் படலம்
  • மூவாயிரர் வதைப் படலம்
  • தருமகோபன் வதைப் படலம்
  • பானுகோபன் வதைப் படலம்
  • சிங்கமுகாசுரன் வதைப் படலம்
  • சூரபன்மன் வதைப் படலம்
  • தேவர்கள் போற்று படலம்
  • இரணியன் புலம்புறு படலம்
  • மீட்சிப் படலம்
 • ஐந்தாவது தேவ காண்டம்
  • திருப்பரங்குன்றுசேர் படலம்
  • தெய்வாமையம்மை திருமணப் படலம்
  • விண்குடியேற்று படலம்
  • கந்தவெற்புறு படலம்
  • இந்திரபுரிப் படலம்
 • ஆறாவது தக்ஷ காண்டம்
  • உபதேசப் படலம்
  • தக்கன் றவஞ்செய் படலம்
  • தக்கன் மகப்பெறு படலம்
  • சந்திர சாபப் படலம்
  • உமைகயிலை நீங்கு படலம்
  • காளிந்திப் படலம்
  • உமை தவம்புரி படலம்
  • திருமணப் படலம்
  • தக்கன் கயிலைசெல் படலம்
  • பிரமயாகப் படலம்
  • சாலைசெய் படலம்
  • ததீசிப் படலம்
  • ததீசியுத்தரப் படலம்
  • கயமுகனுற்பத்திப் படலம்
  • அனந்தன் சாபநீங்கு படலம்
  • தானப் படலம்
  • வேள்விப் படலம்
  • உமைவரு படலம்
  • வீரபத்திரப் படலம்
  • யாகசங்காரப் படலம்
  • அடிமுடி தேடு படலம்
  • தக்கன் சிவபூசை செய் படலம்
  • கந்த விரதப் படலம்
  • வள்ளியம்மை திருமணப் படலம்