கந்தபுராண வரலாற்றுச் சுருக்கம்

From நூலகம்
கந்தபுராண வரலாற்றுச் சுருக்கம்
62036.JPG
Noolaham No. 62036
Author மாணிக்கம், மா.
Category இந்து சமயம்
Language தமிழ்
Publisher ஸ்ரீ துர்க்காதேவி தேவஸ்தானம்
Edition 1989
Pages 143

To Read

Contents

 • பதிப்புரை – தங்கம்மா அப்பாக்குட்டி
 • முன்னுரை – பண்டிதர் மா. மாணிக்கம்
 • மதிப்புரை – மு. கந்தையா
 • அணிந்துரை – திரு. அ. விஸ்வநாதன்
 • அணிந்துரை – சோ. அருணாசலம்
 • கந்தபுராண வரலாற்றுச் சுருக்கம்
 • ஆற்றுப் படலம்
 • திருநாட்டுப் படலம்
 • நகரப் படலம்
 • பாயிரப் படலம்
 • முதலாவது உற்பத்திக் காண்டம்
  • திருக்கைலாசப் படலம்
  • பார்ப்பதிப் படலம்
  • மேருப் படலம்
  • காமதகனப் படலம்
  • மோன நீங்கு படலம்
  • தவங் காண் படலம்
  • மணம் பேசு படலம்
  • வரைபுனை படலம்
  • கணங்கள்செல் படலம்
  • திருக்கல்யாண படலம்
  • திருவவதாரப் படலம்
  • துணைவர்வரு படலம்
  • சரவணப் படலம்
  • திருவிளையாட்டுப் படலம்
  • தகரேறு படலம்
  • அயனைச் சிறைபுரி படலம்
  • அயனைச்சிறை நீக்கு படலம்
  • விடைபெறு படலம்
  • படையெழு படலம்
  • தாரகன்வதை படலம்
  • தேவகிரிப் படலம்
  • அகேந்திரன் மகேந்திரஞ் செல் படலம்
  • வழிநடைப் படலம்
  • குமாரபுரிப் படலம்
  • சுரம்புகு படலம்
  • திருச்செந்திப் படலம்
 • இரண்டாவது அசுர காண்டம்
  • மாயைப் படலம்
  • காசிபன் புலம்புறு படலம்
  • அசுரர்தோற்றுப் படலம்
  • காசிபனுபதேசப் படலம்
  • மார்க்கண்டேயப் படலம்
  • மாயையுபதேசப் படலம்
  • மாயைநீங்கு படலம்
  • அசுரர்யாகப் படலம்
  • வரம்பெறு படலம்
  • சுக்கிரனுபதேசப் படலம்
  • அண்டகோசப் படலம்
  • திக்குவிசயப் படலம்
  • எதிர்கொள் படலம்
  • உருத்திரர் கேள்விப் படலம்
  • நகர்செய் படலம்
  • பட்டாபிடேகப் படலம்
  • அரசுசெய் படலம்
  • தேவரையேவல்கொள் படலம்
  • புதல்வரைப் பெறுபடலம்
  • வில்வலன் வாதாவிப் படலம்
  • இந்திரன் கரந்துறை படலம்
  • விந்தகிரிப் படலம்
  • அகத்தியப் படலம்
  • கிரவுஞ்சப் படலம்
  • விந்தம் நிலம்புகு படலம்
  • வில்வலன் வாதாவி வதைப் படலம்
  • காவிரிநீங்கு படலம்
  • திருக்குற்றாலப் படலம்
  • இந்திரன் அருச்சனைப் படலம்
  • தேவர்புலம்புறு படலம்
  • அயிராணிசோகப் படலம்
  • மகாசாத்தாப் படலம்
  • இந்திரன் கயிலைசெல் படலம்
  • அசமுகிப் படலம்
  • இந்திராணி மறுதலைப் படலம்
  • மகா காளர் வரு படலம்
  • அசமுகி சோகப் படலம்
  • இந்திரன் மீட்சிப் படலம்
  • சூரன் அரசிருக்கைப் படலம்
  • அசமுகி நகர்காண் படலம்
  • அசமுகி புலம்புறு படலம்
  • சூரன்றண்டஞ்செய் படலம்
  • அமரர் சிறைபுகு படலம்
 • மூன்றாவது மகேந்திட காண்டம்
  • வீரவாகு கந்தமாதனஞ் செல் படலம்
  • கடல்பாய் படலம்
  • வீரசிங்கன்வதைப் படலம்
  • இலங்கைவீழ் படலம்
  • அதிவீரன் வதைப் படலம்
  • மகேந்திரஞ் செல் படலம்
  • கயமுகன் வதைப் படலம்
  • நகர்புகு படலம்
  • சயந்தன் புலம்புறு படலம்
  • சயந்தன் கனவுகாண் படலம்
  • வீரவாகு சயந்தனை தேற்று படலம்
  • அவைபுகு படலம்
  • சதமுகன் வதைப் படலம்
  • காவலாளர் வதைப் படலம்
  • நகரமி படலம்
  • சகத்திரவாகுகள் வதைப் படலம்
  • வச்சிரவாகு வதைப் படலம்
  • யாளிமுகன் வதைப் படலம்
  • வீரவாகு மீட்சிப் படலம்
  • சூரனகர்புரி படலம்
  • சூரன் அமைச்சியற் படலம்
 • நான்காவது யுத்த காண்டம்
  • ஏமகூடப் படலம்
  • வரவு- கேள்விப் படலம்
  • முதனுட்பானுகோபன் யுத்தப் படலம்
  • இரண்டா நாட் சூரபன்மன் யுத்தப் படலம்
  • மூன்றா நாட் பானுகோபன் யுத்தப் படலம்
  • நகர்புகு படலம்
  • இரணியன் யுத்தப் படலம்
  • அக்கினிமுகாசுரன் வதைப் படலம்
  • மூவாயிரர் வதைப் படலம்
  • தருமகோபன் வதைப் படலம்
  • பானுகோபன் வதைப் படலம்
  • சிங்கமுகாசுரன் வதைப் படலம்
  • சூரபன்மன் வதைப் படலம்
  • தேவர்கள் போற்று படலம்
  • இரணியன் புலம்புறு படலம்
  • மீட்சிப் படலம்
 • ஐந்தாவது தேவ காண்டம்
  • திருப்பரங்குன்று சேர்படலம்
  • தெய்வாமையம்மை திருமணப் படலம்
  • விண்குடி யேற்று படலம்
  • கந்த வெற்புறு படலம்
  • இந்திர புரிப் படலம்
 • ஆறாவது தக்ஷ காண்டம்
  • உபதேசப் படலம்
  • தக்கன் தவஞ்செய் படலம்
  • தக்கன் மகப்பெறு படலம்
  • சந்திர சாபப் படலம்
  • உமைகயிலை நீங்கு படலம்
  • காளிந்திப் படலம்
  • உமை தவம்புரி படலம்
  • திருமணப் படலம்
  • தக்கன் கயிலைசெல் படலம்
  • பிரமயாகப் படலம்
  • சாலை செய் படலம்
  • ததீசிப் படலம்
  • ததீசி யுத்தரப் படலம்
  • கயமுகன் உற்பத்திப் படலம்
  • அனந்தன் சாபநீங்கு படலம்
  • தானப் படலம்
  • வேள்விப் படலம்
  • உமைவரு படலம்
  • வீரபத்திரப் படலம்
  • யாக சங்காரப் படலம்
  • அடிமுடி தேடு படலம்
  • தக்கன் சிவபூசை செய் படலம்
  • கந்த விரதப் படலம்
  • வள்ளியம்மை திருமணப் படலம்