தேசப்படக் கல்வி 10, 11

From நூலகம்
தேசப்படக் கல்வி 10, 11
4378.JPG
Noolaham No. 4378
Author -
Category புவியியல்
Language தமிழ்
Publisher இலங்கை அரசாங்க அச்சகம்
Edition 2001
Pages 35

To Read

Contents

 • நூன்முகம்- ஆர்.சேனாநாயக்க
 • முகவுரை - எச்.ஆர்.சந்திரசேகர
 • பொருளடக்கம்
 • தேசப்படங்கள்
 • இலங்கையின் 1:50,000 பௌதிக உறுப்புத் தேசப்படம்
 • தேசப்படக் கல்வியின் பின்னணி
 • சமவுயரக்கோடுகளை அமைத்தல்
 • தேசப்படங்களில் பல்வேறு பௌதிக உறுப்பு அமிசங்களின் உருவங்களை அடையாளங் காணல்
 • வடிகாற் பாங்கும் வடிகால் அமிசங்களும்
 • கரையோர அமிசங்கள்
 • பண்பாட்டு அமிசங்கள்