நிறுவனம்:கொழும்பு பொதுசன நூலகம்

From நூலகம்
Name கொழும்பு பொதுசன நூலகம்
Category நூலகம்
Country இலங்கை
District கொழும்பு
Place
Address 15 ஶ்ரீ மேர்கஸ் பெர்னான்டோ மாவத்த, கொழும்பு 07
Telephone 011 - 2691968/ 2695156 / 2696530
Email
Website