நிறுவனம்:மட்/ பிடி/அல்-முனீறா பாலிகா மகா வித்தியாலயம்

From நூலகம்
Name மட்/ பிடி/அல்-முனீறா பாலிகா மகா வித்தியாலயம்
Category பாடசாலை
Country இலங்கை
District மட்டக்களப்பு
Place
Address பிரதான வீதி, ஏறாவூர், மட்டக்களப்பு
Telephone
Email
Website www.almuneera.sch.lk