நிறுவனம்:மட்/ மீரா பாலிகா மகா வித்தியாலயம்

From நூலகம்
Name மட்/ மீரா பாலிகா மகா வித்தியாலயம்
Category பாடசாலை
Country இலங்கை
District மட்டக்களப்பு
Place
Address பிரதான வீதி, காத்தான்குடி, மட்டக்களப்பு
Telephone
Email
Website