நிறுவனம்:மன்/ பாத்திமா மத்திய மகா வித்தியாலயம்

From நூலகம்
Name மன்/ பாத்திமா மத்திய மகா வித்தியாலயம்
Category பாடசாலை
Country இலங்கை
District மன்னார்
Place
Address வட்டார இலக்கம் 04, பேசாலை, மன்னார்
Telephone 0233230831
Email
Website